Превод на "искане за промяна" да румънски език:


  Речник български-румънски

промяна - превод : промяна - превод : за - превод : за - превод :
Pe

за - превод : промяна - превод : искане за промяна - превод : за - превод : искане - превод : промяна - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Единствените мотиви за такова искане са, че междувременно е настъпила промяна в обстоятелствата при вземане на решението.
Singurul motiv care se poate invoca în sprijinul acestei solicitări este că faptele decisive din momentul deciziei anterioare s au modificat între timp.
Искане за информация
Solicitări de informaţii
Искане за преобразуване
Cererea de transformare
Искане за достъп
Cerere de acces
Искане за информация
Solicitarea informaţiilor
Искане за преглед
Cererea de revizuire
Искане за действие
Cererea de acţiune
Искане за информация
Procedura se încheie
Искане за информация
măsura în cauză, (ii) procedurile urmate și (iii) eventuala soluție stabilită de comun acord, inclusiv posibilele soluții provizorii.
ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА
Părțile asigură aplicarea protecției prevăzute la articolele 3 7 din prezentul protocol prin măsuri administrative adecvate, adoptate de autoritățile publice și prin mijloacele juridice disponibile, instituite în conformitate cu legislația națională sau regională a fiecărei părți.
ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА
Secțiunea A.1.
Искане за информация
La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată furnizează orice informații care se poate preconiza că sunt relevante pentru autoritatea solicitantă în vederea recuperării creanțelor sale menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b).
Искане за преразглеждане
Cerere de reexaminare
ИСКАНЕ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
CERERE DE REEXAMINARE
Искане за преразглеждания
Cererea de reexaminări
Искане за обезщетение
Cerere de prestații
Искане за събиране
Cererea de recuperare
Искане за поверителност
Cerere de confidențialitate
Искане за уведомяване
Cereri de notificare
ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
CERERE DE SCUTIRE
Ако съответното платежно нареждане е изпълнено докато алгоритъмът е в ход, всяко искане за промяна на поредността или анулиране се отхвърля.
Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă.
Искане за тайно гласуване има предимство пред искане за поименно гласуване.
O cerere de vot secret are prioritate faţă de o cerere de vot prin apel nominal.
Искане за тайно гласуване има предимство пред искане за поименно гласуване.
O cerere de vot secret are prioritate față de o cerere de vot prin apel nominal.
Една държава членка може, по искане на група, установена на нейната територия, да поиска промяна на продуктовата спецификация.
La cererea unui grup stabilit pe teritoriul său, un stat membru poate să solicite modificarea caietului de sarcini.
Процедура за промяна
Procedura de modificare
Усилия за промяна
FSE pune accent pe egalitatea dintre femei şi bărbaţi şi pe evitarea oricărui tip de discriminare.
Време за промяна?
Este vremea pentru o schimbare?
Енергия за промяна
Energie în shimbare
Катализатор за промяна
Catalizator pentru schimbare
Забрана за промяна
materialelor care, la importul în UE, fac obiectul unor taxe antidumping sau compensatorii atunci când sunt originare dintr o țară care face obiectul acestor taxe antidumping sau compensatorii 7
Забрана за промяна
Fiecare parte face publică data intrării în vigoare a cumulului cu o anumită țară sau teritoriu, în conformitate cu procedurile sale interne.
а) искане за регистрация
(a) un formular de cerere de înregistrare,
ИСКАНЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ
CERERI DE REUTILIZARE
Искане за напускане Експулсиране
Cererea de părăsire a ţării Expulzarea
Искане за напускане Експулсиране
Cererea de părăsire a teritoriului ţării Expulzarea
Искане за неотложна процедура
Cerere de urgenţă consultaţi procesul verbal
ИСКАНЕ ЗА ПРОВЕРКА, до
(Semnătura)
I. ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
I. SOLICITAREA DE INFORMAȚII
Искане за обезпечителни мерки
Cererea de măsuri asigurătorii
I. Искане за информация
I. Solicitare de informații
Гръцките органи не са изпратили искане до Генерална дирекция Земеделие на Комисията за промяна на програмата, така че да включва такъв гаранционен фонд.
Autoritățile elene nu au înaintat nicio cerere de modificare a programului care să vizeze includerea unui fond de garanție de acest gen direcției generale pentru agricultură a Comisiei.
може да е обект на искане за промяна на честотата и такива промени ще трябва да се извършат в рамките на ограничен период
poate face obiectul unei cereri de schimbare a frecvențelor și că aceste schimbări vor trebui aplicate într un termen limitat
То обаче отправя искане за опрощаване на митото на основание член 239 от Митническия кодекс, изтъквайки, че грешката идвала от промяна в общностната практика.
Totuși, aceasta a solicitat remiterea drepturilor în temeiul articolului 239 din Codul vamal susținând că eroarea se datora unei schimbări în practica comunitară.
Говорим за потенциала за промяна.
Vorbim de potenţialul pentru adevărata schimbare.
Табела, призоваваща за промяна.
Folosită cu permisiune.

 

сродни търсения: искане от - искане за плащане - искане за кредит - изрично искане - искане развитие - искане за предложение - искане размножа. от Sb. - промяна - структурната промяна - промяна на парадигмата -