Превод на "мисъл лидерство" да норвежки език:


Имаше предвид : мисъл зидарство ?

  Речник български-норвежки

мисъл - превод : мисъл - превод : мисъл лидерство - превод : лидерство - превод : лидерство - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Чудесна мисъл.
Det er en god idé.
Логична мисъл.
Du kan på en måte vite.
Просто мисъл.
Bare en tanke.
Похвална мисъл!
Et godt forslag.
Глупава мисъл.
Tåpelig å kalle det et sørgelig syn.
Хубава мисъл.
Tja, kanskje det...
Хубава мисъл.
En fin tanke, ja.
Блестяща мисъл, Блор!
Strålende tenkt, Blore!
Хубава мисъл, сър.
Det er en fin tanke, sir.
Такава очарователна мисъл.
I alle fall er det en vakker tanke...
Една последна мисъл.
Bare en siste ting
Каква ужасна мисъл.
Kay som konge?
Пробягна глупава мисъл.
Jeg så en dum tanke.
Така, една мисъл.
Bare en tanke.
Отпечатъци! Добра мисъл.
Fingeravtrykk.
Много ободряваща мисъл.
Muntert!
Една мисъл ни крепеше.
Én tanke var oppløftende.
Това е ужасна мисъл.
For en morbid tanke.
Това идва на мисъл.
Det kan man tro.
Тази мисъл ме топли.
Jeg... vender meg til ideen.
С тази мисъл живея.
Jeg er med på det.
Това е лоша мисъл, Сонсиарей.
Det er en dårlig tanke, Sonseeahray.
Подобре свикнете с тази мисъл.
Byen bør venne seg til tanken.
Найдобре свиквай с тая мисъл.
Du får venne deg til tanken, Boy.
Мисъл, слюнка и известно количество лепенка.
Dyrefett, spytt og en hel masse med gaffatape.
А ето и умната ми мисъл.
Her kommer det kløktige.
Не ми е идвала тази мисъл.
Jeg har aldri tenkt sånn på det.
Всяка нощ си лягай с тази мисъл!
Overbevis deg om det!
Никога не ми е минавала подобна мисъл.
Sånn har jeg har aldri tenkt på det.
Дойдох тук с ясната мисъл да умра.
Jeg kom hit med alle intensjoner om å dø.
Самата мисъл за развод ме отвращава, Силви.
Jeg liker ikke engang tanken på å skilles.
Или това е само глупава моя мисъл?
Er det noe dumt som dumme Anna har funnet på?
Само си помислих, Дий. Просто една мисъл.
Det var bare en tanke.
И на мен ми мина тази мисъл.
Tanken har sIatt meg.
Но, капитан Бенсън, всичко това навежда на мисъл...
Men kaptein Benson, det er fornuftig at sikkerheten kommer først.
Рим е вечна мисъл в съзнанието на Бога.
Rom er en evig tanke i Guds sinn.
Татататата! А в главата ми само една мисъл
Jeg kunne bare tenke på én ting.
Защото тази девойка живееше само с тази мисъл
Fordi denne piken levde med ett eneste formål
Повярвайте, трябваше непрестанно да живея с тая мисъл.
Det ma jeg leve med resten av livet.
Каква мисъл само процесия със свещи без свещи!
Har du bestilt lysene? Et fakkeltog uten lys.
Додето дойдат, ний скритата си мисъл ще разбулим.
Gjør vi kjent imens!
Додето дойдат, ний скритата си мисъл ще разбулим.
Imens gjør vi bekjent vårt skjulte forsett.
Сами, това е найужасната мисъл, която ти е хрумвала.
Sammy, det er en forferdelig tanke!
Всяка мисъл която минаваше през главата ти беше моя.
Hver eneste ide du fikk i hodet, var min.
Нима първата ти мисъл не е за нашия баща?
Tenker du ikke først på vår far?

 

сродни търсения: мисъл - мисъл модел - мисъл за околната среда - пазарно лидерство - лидерство на разходите - стил на лидерство - ценово лидерство - двойна лидерство -