Превод на "управление на инвентара" на испански език:


  Речник български-испански

управление - превод : управление - превод : управление - превод : на - превод :
De

на - превод :
Por

на - превод :
El

управление на инвентара - превод : на - превод : на - превод : на - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Abacre Управление и контрол на инвентара
Abacre Gestión y Control de Inventario
Abacre Управление и контрол на инвентара Постигане на пълен контрол с тази следваща управление на инвентара поколение и контрол!
Abacre Gestión y Control de Inventario Lograr un control total con esta gestión de inventario de próxima generación y el control!
Топ 10 причини да купуваме Abacre Управление и контрол на инвентара
10 razones para comprar Abacre Hotel Management System
Топ 10 причини да купуваме Abacre Управление и контрол на инвентара
10 razones para comprar Abacre Gestión y Control de Inventario
Топ 10 причини да купуваме Abacre Управление и контрол на инвентара
10 razones para comprar Abacre Caja registradora
Постигане на пълен контрол с тази следваща управление на инвентара поколение и контрол!
Lograr un control total con esta gestión de inventario de próxima generación y el control!
Следваща са поръчки, обработка на поръчките, управление на доставчика (42 ), управление на инвентара (33 ), и управлението на човешките ресурси (26 ).
Siguiente eran adquisición, procesamiento de pedidos, gestión de proveedores (42 ), gestión de inventario (33 ), y la gestión de recursos humanos (26 ).
Леко, инвентара.
Oye! Los muebles, los muebles.
Постигане на пълен контрол с тази следваща управление на инвентара поколение и софтуер за контрол!
Lograr un control total con este software caja registradora próxima generación!
Постигане на пълен контрол с тази следваща управление на инвентара поколение и софтуер за контрол!
Lograr un control total con este software de gestión hotelera de última generación.
18 намаление на инвентара.
reducción del 18 en el inventario.
Едно обяснение на месеца от инвентара
Una explicación de meses de inventario
Различни модули, като например заплати, счетоводство, управление на инвентара, производство и т.н., работят самостоятелно, но имат общи данни.
Los diferentes módulos tales como la nómina, contabilidad, gestión de inventario, fabricación, etc., funcionan independientemente, sino que comparten datos comunes.
Екран на Инвентара Търгувайте ресурси и злато.
Pantalla de inventario Recursos comerciales y oro.
Жалбоподателят счита, че списъкът на инвентара не бил ясен.
La demandante estima que la lista de inventario no estaba clara.
осигуряване на инвентарни списъци, позволяващи проверка на инвентара от оператора
la elaboración de listas de inventario que permitan al operador verificar el inventario
Система за управление на склад 8.25 M Stock Management SystemНашата функция System Management наличност дава на собственика на уебсайта на управлението на всички инвентара в реално време.
Gestión de Stock Sistema 8.25 M Stock Management SystemNuestra característica de administración de sistema da la gestión propietario del sitio web de todo el inventario en tiempo real.
Също така, щракнете върху иконата на Декстър, за да влезете в инвентара.
Utilice su ratón para moverse de un habitación a otro y haga clic en el icono Dexter, para acceder a su inventario.
За да ви помогне заедно си приключение, на главния екран на играта държи инвентара си.
Para ayudarle en su búsqueda, la pantalla principal del juego tiene su inventario.
Камбрийската областта на месеца от инвентара Сан Хосе като цяло, и в една точка на цените
El área del Cámbrico meses de inventario de San José en su conjunto, y en un punto de precio
възможност за въвеждане на корекции, произтичащи от разследването на несъответствия, с цел проверка на инвентара и съгласуване на документацията
la posibilidad de incluir correcciones que surjan de la investigación de discrepancias para la comprobación y conciliación de los inventarios
Включена е и профил на най подходящият организации за инвентара, и впоследствие да се възползват от тази парадигма shift.
Incluido está también un perfil de las organizaciones más adecuadas a poner en ejecución, y beneficia posteriormente de esto cambio del paradigma.
Техническо управление и управление на екипажите
Gestión técnica de buques y gestión de tripulaciones
С много превод инструменти на пазара, ЕNO REO са имали желание да намерят решение, ще бъде ценово ефективен към инвентара.
Con muchas herramientas de traducción en el mercado, ENO REO eran afilados encontrar una solución que sería costada eficaz poner en ejecución.
В началото бях много скептично настроен към нещо, защото аз пристигнах с няколко дни закъснение, поради липса на наличност инвентара.
Al principio yo era muy escéptico sobre el asunto porque llegué con unos días de retraso, debido a la falta de inventario de existencias.
Що се отнася до списъка на инвентара, жалбоподателят твърди, че голяма част от софтуерните програми са специфични за конкретните машини.
En cuanto a la lista de inventario, la demandante afirma que gran parte de los programas informáticos son específicos para una máquina.
В действителност въз основа на списъка на инвентара не било възможно да се определи къде се намират специфичните програми за наличните машини.
En efecto, sobre la base de la lista de inventario, no era posible determinar dónde se encontraban los programas específicos para las máquinas disponibles.
документацията за резултатите от проверката на инвентара и съгласуването на базата данни, включително документацията за установените несъответствия, за целите на показателите за ефективност.
documentación de los resultados de la comprobación de los inventarios y la conciliación de la base de datos, incluida la documentación sobre las discrepancias observadas a efectos de los indicadores de rendimiento.
Tags Принципи на управление на времето, Принципи на управление на времето един предприемач, Управление на времето
Etiquetas Principios de la gestión del tiempo, Principios de la gestión del tiempo para un empresario, Gestión del tiempo
Управление на
Gestión y publicación de documentos
Разходи на централното държавно управление, разходи на федералното държавно управление, разходи на местното държавно управление
gasto del gobierno central, gasto del gobierno regional, gasto de la administración local
управление на активи, като управление на пари в брой или управление на портфейли, управление на всички форми на колективно инвестиране, управление на пенсионни фондове, попечителски, депозитни и доверителни услуги
una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un banco central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones y
Цената, определена за материали от инвентара, представлява каталожната цена на доставящата страна, която в случая на ЕС е каталожната цена на съответната държава членка.
Los precios deben excluir todos los impuestos y derechos que la parte receptora esté exenta de pagar en virtud de otros acuerdos aplicables.
Управление и контрол, Управление на операциите на съоръжения или методи.
Operación y Control gestión de las operaciones de los dispositivos o métodos.
Функциониране и управление Управление на функциите на програми и устройства.
Funcionamiento y Manejo Administración de las funciones de los programas o dispositivos.
Функциониране и управление Управление на операциите на системи и инструменти.
El funcionamiento y la gestión de las operaciones Manage de sistemas o herramientas.
Не се делегира управление на портфейл или управление на риска на
No podrá delegarse la gestión de carteras ni la gestión del riesgo en
Управление на горите
Ordenación forestal
Управление на инциденти
Gestión de incidentes
УПРАВЛЕНИЕ НА BONUS
GOBERNANZA DE BONUS
Управление на трафика
Gestión del tráfico
Управление на проекта
Gestión del proyecto
управление на границите
la gestión de las fronteras.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
GESTIÓN DE DATOS
Управление на земята
Gestión de la tierra

 

сродни търсения: управление на инвентара - система за контрол на инвентара - управление - управление на проекти - за управление на качеството - дистанционно управление - система за управление на качеството - система за управление на съдържанието - управление на риска - управление на активи -