Превод на "насрочено за" на руски език:


  Речник български-Руски

за - превод : за - превод : за - превод :
к

насрочено за - превод : за - превод : насрочено за - превод : за - превод :
ключови думи : про него том об себя

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Насрочено
Срок
Погребението все още не е насрочено.
О похоронах Марсии Хенвел еще будет объявлено.
А знаем, особено Каролайн, че когато слънцето имплодира, земята ще изгори, ще експлодира, не знам какво, а това е насрочено за след четири милиарда години?
И мы знаем, и Каролина в особенности, что когда Солнце сожмется, Земля сгорит, исчезнет, я не знаю еще что, и это произойдет через четыре миллиарда лет?
За...за...цъкцък.
За... за... зукзук.
За... за какво?
За... За чем?
Това е законът за всеизгарянето, за хлебния принос, за приноса за грях, за приноса за престъпление, за посвещаванията и за примирителната жертва,
Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной,
Исках го за Винченцо, за Симон, за Роко, за теб! За всички вас!
И все ради Винченцо, ради Симоне, ради Рокко, ради тебя, ради вас!
Говоря за Бог, за дявола, за ада и за рая!
Я говорю о Боге, дьяволе, говорю об аде, о рае.
Карта за Тейбс, за Чезуик, за Мартини и за раздаващия.
Тэйбс, Чесси, Мартини и банкир.
За първия ден, за втория, за третия.
О первом дне, о втором дне, о третьем дне.
За какво? За работата ми, за мен.
О чем?
За коли, за консервирано месо, за цигари...
Автомобили, мясные консервы, сигареты.
За теб, за всички.
Значит, так будет лучше.
За кого? За вас.
За кого?
За Фридония! За Фридония!
Да здравствует Фридония!
За теб? За теб?
За вас?
За какво? За Логън.
Изза чего?
За какво? За вас.
О вас.
За това и за...
Ну...
За какво? За убийство.
За убийство.
За някой, за никой?
Неизвестно кому?
За ръчички, за ръчички...
Крепче руки, крепче руки.
За грипа, за енцефалита...
Про грипп. Про энцефалит.
Копие за гн префекта, за пресата, за архива и за вас.
Копию префекту, прессе, в архив и вам.
Говорих без спиране за Конституцията, за хартата за правата, за поезия, за Лонгфелоу, за всичко, което ми хрумна.
Я говорила без умолку Конституция, Билль о правах, стихи, Лонгфелло всё, что на ум пришло.
Говорим за Световната банка, за МВФ, за отговорност, за всичко това. и за Европейския съюз.
Мы говорим о Всемирном Банке, Международном Валютном Фонде, о подотчётности, обо всём этом, и о Европейском Союзе.
За мен, не за съпруга ми. За Раза.
За меня, а не за моего мужа.
Аплет за Plasma за скриптове за изскачащи прозорциComment
Аплет программируемого контекстного окна PlasmaComment
За какво говорихме? За онова, за което говорихме.
Да, о чем мы говорили?
Имат музика за алкохолици, за меланхолици, за хипохондрици...
Есть музыка для алкоголиков, есть музыка для меланхоликов, музыка для ипохондриков.
Загуби за нас, за планетата и за Джим.
Вы погубили нас, эту планету, и вы погубили Джима.
За един човек... За двама... и за трима.
Для одного человека для двух для трех.
око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога,
глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
За помощта за Makefile овете и за създаване на пакет за Дебиан
Помощь с Makefile, пакет Debian
Същият стремеж, който виждаме, за повсеместност, за разнообразие, за социализация, за усложняване.
Те же самые стремления, которые мы наблюдаем, в сторону повсеместности, в сторону разнообразия, в сторону социализации, в сторону сложности.
Помислил съм за всичко за персонала, за алармата, за ключалките, за сейфа и всички други подробности.
Все предусмотрено. Тут детали системы безопасности. Типы винтов.
За
до
за
дляTitle of the game line 3
За
Кому
За
На
за
до
За.
Слово в пользу за .
За?
Что?
За...
На протяжении...
За.
Кто за?