Превод на "референтен лихвен процент на пазара" за гръцки език:


  Речник български-Гръцки

на - превод : на - превод : процент - превод : на - превод :
ο

на - превод : на - превод : на - превод : референтен - превод : процент - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Поради това Комисията ще използва съответния референтен лихвен процент като заместител на пазарния лихвен процент.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει ως προσεγγιστική τιμή για το αγοραίο επιτόκιο το σχετικό επιτόκιο αναφοράς.
Референтен лихвен процент, приложим за Полша на датата на уведомление 5,94 .
Συντελεστής αναφοράς που εφαρμόζεται για την Πολωνία την ημέρα της κοινοποίησης 5,94 .
Следователно за референтен пазарен лихвен процент може да се приеме марж от 400 базисни пункта, добавен към съответния основен лихвен процент.
Συνεπώς, περιθώριο 400 μονάδων βάσης πλέον του σχετικού βασικού επιτοκίου μπορεί να θεωρηθεί ως το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς.
За сравнение, съответният референтен лихвен процент към тази дата е 8,99 24 .
Συγκριτικά, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς τη δεδομένη ημέρα ήταν 8,99 24 .
За сравнение, съответният референтен лихвен процент към тази дата е 14,01 26 .
Αντιθέτως, το σχετικό επιτόκιο αναφοράς τη συγκεκριμένη ημέρα ήταν 14,01 26 .
Лихвен процент
Επιτόκιο
Лихвен процент ( )
Δείκτης απόδοσης ( )
лихвен процент ( )
επιτόκιο (ως ποσοστό )
Методиката за определяне на референтен лихвен процент се основава на следните два фактора основния лихвен процентнастоящия случай едногодишния EURIBOR), към който се прибавя марж на заема.
Η ανακοίνωση για το επιτόκιο αναφοράς παρέχει αντιπροσωπευτικό επιτόκιο της αγοράς, επιτόκιο για τον υπολογισμό του στοιχείου της ενίσχυσης στα μέτρα ενισχύσεων.
Номинален лихвен процент
Ονομαστικό επιτόκιο
Пазарен лихвен процент
Επιτόκιο αγοράς
Ефективен лихвен процент
Πραγματικό επιτόκιο
ВИД ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
лихвен процент (в )
επιτόκιο (ως ποσοστό )
пределния лихвен процент
οριακό επιτόκιο
Лихвен процент марж
Επιτόκιο περιθώριο
Минимален лихвен процент по заявките приосновните операции по рефинансиране Лихвен процент по депозитите Пределен лихвен процент по кредитите
οσοστά ετησίως, ημερήσια στοιχεία) ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς στις ΠΚΑεπιτόκιο αποδοχής καταθέσεωνεπιτόκιο οριακής χρηματοδότησης
пределния лихвен процент цена суапточки и процента на разпределение при пределен лихвен процент цена суапточки (за търгове с променлив лихвен процент)
Το ποσό που κατανέμεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσό ευρώ.
Лихвен процент на частния заемополучател
Ιδιώτης δανειολήπτης
лихвения процент преди пределния лихвен процент (последния лихвен процент, по който заявките са напълно удовлетворени)
επιτόκιο πριν από το οριακό επιτόκιο (τελευταίο επιτόκιο στο οποίο όλες οι προσφορές ικανοποιούνται πλήρως)
166 ефективен лихвен процент.
Επιτόκιο 166 .
Тримесечен лихвен процент ( годишно)
Απόδοση μακροπρόθεσμων (10ετών) κρατι κών ομολόγων ( ετησίως) 1)
Дългосрочен лихвен процент 2)
Δεν έχει νομοθετικές αρμοδιότητες.
Лихвен процент по Споразумението
Συμφωνία
Междубанков овърнайт лихвен процент
Διατραπεζικό επιτόκιο overnight
Годишен договорен лихвен процент
Ετήσιο συμφωνηθέν επιτόκιο
Държавно управление, общо Дългосрочни С фиксиран лихвен процент С плаващ лихвен процент Краткосрочни
Σύνολο τίτλων κεντρικής κυβέρνησης Μακροπρόθεσμοι Σταθερού επιτοκίου Κυμαινόμενου επιτοκίου Βραχυπρόθεσμοι
фиксирания лихвен процент при търга цената суап точките (при търгове с фиксиран лихвен процент)
το σταθερό επιτόκιο τη σταθερή τιμή τις σταθερές διαφορικές μονάδες ανταλλαγής νομισμάτων (στην περίπτωση των δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου)
пределният лихвен процент rm r
οριακό επιτόκιο rm r
BUBOR Будапещенски междубанков лихвен процент.
BUBOR είναι το διατραπεζικό επιτόκιο της Βουδαπέστης.
Операции с фиксиран лихвен процент
Δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου
Първоначален период на фиксиране на лихвен процент
Αρχική περίοδος προσδιορισμού επιτοκίου
Дадено лихвено плащане се счита за плащане с променлив лихвен процент, ако то е индексирано спрямо референтен лихвен процент и ако коригираният период, съответстващ на това плащане, е не подълъг от една година.
Εάν για την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αποτίμησης δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική τιμή, χρησιμοποιείται η τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης.
Дадено лихвено плащане се счита за плащане по променлив лихвен процент, ако е индексирано към референтен лихвен процент и ако коригираният период, съответстващ на това плащане, е не по дълъг от една година.
Το επιτόκιο θεωρείται κυμαινόμενο αν συνδέεται με ένα επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του δεν είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.
Купонното плащане се счита за плащане с променлив лихвен процент, ако купонът е индексиран спрямо референтен лихвен процент и ако коригираният период, съответстващ на този купон, е не по дълъг от една година.
Τα τοκομερίδια θεωρούνται κυμαινόμενου επιτοκίου αν συνδέονται με ένα επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του τοκομεριδίου δεν είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.
Според италианските органи изборът на плаващ лихвен процент, предвиден в споразумението, удовлетворява изискването за пазарен лихвен процент.
Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές η επιλογή της μεταβλητότητας της παραμέτρου όπως προβλέπεται από τη συμφωνία ανταποκρίνεται στην απαίτηση να προσδιοριστεί ένα επιτόκιο ευθυγραμμισμένο με την αγορά.
годишен лихвен процент в размер на 5,15 ,
ποσοστό ετήσιου επιτοκίου 5,15 ,
годишен лихвен процент в размер на 5 ,
ετήσιο επιτόκιο 5 ,
процента на разпределение при пределния лихвен процент
ποσοστό κατανομής στο οριακό επιτόκιο
Дадено лихвено плащане се счита за плащане с променлив лихвен процент, ако то е свързано с референтен лихвен процент и ако коригираният период, съответстващ на това плащане, не е по дълъг от една година.
Το επιτόκιο θεωρείται κυμαινόμενο αν συνδέεται με ένα επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του δεν είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.
Плащането на даден купон се счита за плащане с променлив лихвен процент, ако купонът е свързан с референтен лихвен процент и ако коригираният период, съответстващ на този купон, не е по дълъг от една година.
Τα τοκομερίδια θεωρούνται κυμαινόμενου επιτοκίου αν συνδέονται με ένα επιτόκιο αναφοράς και η περίοδος επανακαθορισμού του τοκομεριδίου δεν είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.
Лихвените проценти са били от 5,59 до 4,94 , след като европейският референтен лихвен процент за Испания е станал 5,19 .
Τα επιτόκια κυμαίνονταν μεταξύ 5,59 και 4,94 μετά από τον καθορισμό του ευρωπαϊκού επιτοκίου αναφοράς για την Ισπανία στο 5,19 .
Банкови облигации с фиксиран лихвен процент
Τραπεζικά ομόλογα σταθερού επιτοκίου
в т.ч. с променлив лихвен процент
εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου
Купон с обратно плаващ лихвен процент
Περικοπή

 

сродни търсения: основния лихвен процент - лихвен процент - основен лихвен процент - пазарен лихвен процент - ефективен лихвен процент - референтен списък - референтен номер на - референтен файл - референтен период - референтен център -